Muslim Profesional

Profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu, disebut profesional. Muslim profesional adalah orang Islam yang benar-benar konsekuen dengan agamanya, yang dalam melakukan pekerjaannya (profesinya) mengikuti aturan agamanya. Ciri-ciri muslim profesional adalah :

1. Sebagai abdullah (hamba Allah) dan khalifatullah (wakil Allah, mandataris Allah)

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku (QS ad-Dzariyat 51:56)

2. Niat ikhlas karena Allah semata

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (QS al-Bayyinah 98:5)

Umar r.a. berkata bahwa Rasululah s.a.w. bersabda: “Bahwasanya semua amal itu tergantung pada niatnya, dan bah

wasanya apa yang diperoleh oleh seseorang adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barangsiapa yang hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya menuju Allah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang akan dinikahinya maka hijrahnya itu hanya memperoleh apa yang diniatkannya dalam hijrahnya itu” (HR Bukhari)

3. Berilmu tinggi

a. Ilmu imaniah
b. Ilmu amaliah
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya (QS al-Israa 17:36)
Barang siapa yang menghendaki dunia maka baginya ada ilmunya, barang siapa menghendaki akhirat maka baginya ada ilmunya, dan barang siapa menghendaki keduanya maka baginya ada ilmunya (Hadits)

4. Beramal sholeh

a. Amal imaniah

b. Amal

ilmiah (

dan ilmu amaliah)

c. Amal karimah (akhlaqul-karimah)

d. Amal rahmah (rahmatan lil-‘aalamiin) Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada Kami sedikitpun; tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal (saleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam syurga) (QS Saba’ 34:37)

Katakanlah: “Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui (QS az-Zumar 39:39)

5. Berakhlaqul-karimah

Sesunguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia (HR Baihaqi)

 

Wallaahu a’lam bish-shawwab,
Fas-aluu ahladz-dzikri inkuntum laa ta’lamuun
Muhammad Muhtar Arifin Sholeh
Dosen di UNISSULA Semarang
Ph.D Student di Department of Information Studies, University of Sheffield UK
Alumni Antropologi UGM & Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga
Alumni Aberystwyth University, UK
Ketua Kibar UK 2009/2010
http://muhstarvision.blogspot.com
http://dearestfriday.blogspot.com